“Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước.” Đây là một trong những quan điểm rõ ràng được đất nước ta khẳng định suốt bao năm nay.  Thấy rõ được tầm quan trọng của giá trị văn...